Zamów darmowe zdjęcia produktów!
PL EN

§ 19 Postanowienia końcowe

1. Umowy i wszystkie czynności dokonywane za pośrednictwem Serwisu i w ramach realizacji niniejszej Umowy przeprowadzane są w języku polskim.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisy  Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych właściwych ustaw
3. Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy miejscowo dla siedziby SNAPSHOT. 
4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną w formie dokumentowej za pośrednictwem wiadomości e-mail pod rygorem nieważności. 
#OWU# Pytania# Regulamin #Packshot Premium#Za ile zdjęcie?#Zdjęcia produktów #Wytyczne do zdjęć
w górę