PL
PL EN DE
Napisz do nas: biuro@snapshot-studio.pl
Zadzwoń do nas w godzinach od 8:00 do 16:00 - +48 722 772 774
Strefa klienta / zaloguj się

REGULAMIN i OWU Przeczytaj zanim zamówisz

Zapoznaj się z naszym Regulaminem i OWU
przed realizacją zdjęć produktowych / reklamowych / innych

Informacje ogólne

Strona internetowa znajdująca się pod adresem snapshot-studio.pl, prowadzona jest przez:

Snapshot Studio Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 57
44-206 Rybnik

NIP: 642 320 93 48
Regon 369 964 166

Nr rachunku bankowego:
PLN 40 1140 2004 0000 3102 7822 3336
EUR 44 1140 2004 0000 3112 0711 9805

§ 1

Słownik terminów

1. Formularz Kontaktowy – Usługa elektroniczna oferowana przez SNAPSHOT w Serwisie umożliwiająca Klientowi nawiązanie kontaktu ze SNAPSHOT za pośrednictwem Serwisu;
2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca status przedsiębiorcy.
3. Oferta - oferta składana Klientowi przez SNAPSHOT w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Internet), której przedmiotem jest wykonanie profesjonalnej sesji fotograficznej lub projektu w zależności od ustaleń Stron obejmującej między innymi następujące elementy:
1) rodzaj Usługi;
2) propozycję cenową dla danego rodzaju Usługi;
3) liczbę wykonywanych zdjęć dla danego rodzaju Usługi;
4) cenę netto za wykonanie jednego zdjęcia lub pakietu zdjęć według danego rodzaju Usługi w zależności od ustaleń stron;
5) opis realizacji danego rodzaju Usługi;
6) sposób utrwalenia fotografii i ich zapisu w formie elektronicznej;
7) parametrów technicznych fotografii;
8) informacji o korektach;
9) zasady pokrywania kosztów przesyłek;
10) wszystkie pozostałe informacje dotyczące rabatów, zniżek, promocji, a także możliwych bezpłatnych sesji próbnych – jeśli takie zaproponowano;
11) czas obowiązywania Oferty.
4. OWU – niniejsze Ogólne Warunki Umowy.
5. Polityka prywatności – dokument określający szczegółowo zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika oraz stosowania tzw. plików cookies. 
6. Portfolio – zbiór zdjęć dokumentujący zakres i sposób realizacji przez SNAPSHOT każdego rodzaju Usług udostępnione w Serwisie lub stanowiące załącznik do Oferty. 
7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. Nr 119, str. 1).
8. Platforma – strona internetowa pod adresem https://www.snapshot-studio.pl/. 
9. Strefa Klienta – strona internetowa znajdująca się pod adresem https://www.snapshot-studio.pl/area/login
Na której istnieje możliwość zalogowania się przez Klienta poprzez panel logowania. W strefie Klienta znajdują się informacje dotyczące zleceń, przesłanych produktów oraz płatności i faktur.
10. SNAPSHOT - SNAPSHOT STUDIO Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, adres ul. 1 Maja 57, 44-206 Rybnik, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000727686, REGON: 369964166, NIP: 6423209348, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł w całości wpłaconym.
11. Strona – SNAPSHOT lub Klient.
12. Umowa – umowa między Klientem a SNAPSHOT zawarta w formie dokumentowej, której przedmiotem jest realizacja złożonej przez SNAPSHOT Oferty zgodnie z jej treścią, na którą składają się Oferta, OWU i odrębne ustalenia Stron.
13. Usługa – jedna ze świadczonych przez SNAPSHOT usług polegająca na wykonaniu:
1) Fotografii Produktowej – stanowiącej zdjęcia produktów realizowane na białym lub transparentnym tle; 
2) Fotografii Biżuterii – stanowiącej zdjęcia produktów biżuteryjnych i innych ozdób;
3) Fotografii Odzieży – stanowiącej zdjęcia prezentacji odzieży poprzez ich prezentację na tzw. „niewidocznym manekinie”;
4) Fotografii Mody – stanowiącej zdjęcia wykonywane z udziałem profesjonalnych modeli i modelek na potrzeby kampanii reklamowych w Internecie i innych mediach, a także jako materiał wykorzystywany w drukowanych materiałach marketingowych;
5) Fotografii Reklamowej – stanowiącej zdjęcia aranżacyjne stanowiące element kampanii marketingowej Użytkownika;
6) Fotografii Kulinarnej – stanowiącej zdjęcia produktów spożywczych, dań i innych produktów gastronomicznych wykonywane w celu sporządzenia menu lub innej oferty punktu gastronomicznego (bar, restauracja, foodtruck, lodziarnia, kawiarnia, itp.);
7) Fotografii Korporacyjnej – stanowiącej zdjęcia biznesowe osób zatrudnionych w podmiotach gospodarczych prezentujące wizerunek osób w nich zatrudnionych;
8) Fotografii Architektury – stanowiącej zdjęcia prezentujące wystrój wnętrz budynków, lokali i apartamentów; 
9) Usługi Dodatkowe – stanowiącej pozostałe usługi związane z projektowaniem oraz wydrukiem.
14. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez SNAPSHOT na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu Klientowi przeglądanie oferowanych przez Administratora Usług, ich katalogowania i segregowania, otrzymania Oferty i zawarcia Umowy;
15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

§ 2

Zobowiązanie Klienta

Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego OWU.

§ 3

Zasady składania i akceptacji Oferty

1. SNAPSHOT składa Ofertę na podstawie wypełnionego przez Klienta Formularza Kontaktowego lub nawiązaniu kontaktu przy wykorzystaniu danych kontaktowych Administratora udostępnionych w Serwisie. Formularz Kontaktowy udostępniany jest w ramach świadczenia Usług elektronicznych.
2. Oferta składana jest za pośrednictwem wiadomości e-mail. Wiadomość e-mail może zawierać wybrane przez SNAPSHOT Portfolio.
3. Wiadomość e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej, który zawiera istotne postanowienia Umowy a mianowicie:
1) wybrany rodzaj Usługi;
2) kwotę wynagrodzenia netto lub sposób jego wyliczenia;
3) termin realizacji Umowy; 
4) pouczenie o obowiązku akceptacji Oferty i OWU przez Klienta w celu zawarcia Umowy. 
4. Ofertę uważa się za złożoną w momencie wprowadzenia jej do systemu teleinformatycznego (Internet).
5. Wraz z Ofertą SNAPSHOT przekazuje Klientowi egzemplarz OWU sporządzony formie elektronicznej w ogólnodostępnym formacie (PDF). 
6. Przygotowana oferta obowiązuje od 1 do 3 miesięcy od momentu jej przedstawienia – zgodnie z zaznaczoną w ofercie informacją.
7. Klient uprawniony jest do zaakceptowania Oferty do momentu upływu jej ważności. W takim wypadku Oferta jest wiążąca dla Stron. 
8. Akceptacja Oferty następuje w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail. 
9. Ofertę uważa się za zaakceptowaną w momencie wprowadzenia oświadczenia Klienta o akceptacji Oferty do systemu teleinformatycznego (Internet), z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej. 
10. W przypadku, którym Oferta została zaakceptowana w sposób inny niż określony w ust. 9 powyżej, SNAPSHOT zobowiązuje się do potwierdzenia Klientowi w dokumencie faktu akceptacji Oferty i poinformowania go o jej treści. 
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 powyżej, Strony wiąże Oferta o treści określonej w dokumencie potwierdzającym, chyba że Klient niezwłocznie się temu sprzeciwił w dokumencie, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od dnia otrzymania dokumentu potwierdzającego.
12. Oferta nie jest wiążąca dla SNAPSHOT w przypadku braku jej akceptacji przez Klienta w czasie trwania okresu ważności, o którym mowa w ust. 7 powyżej.
13. W okresie ważności, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Oferta może być modyfikowana przez SNAPSHOT i ponownie przedstawiana Klientowi. Modyfikacja Oferty nie wpływa na czas trwania jej ważności. 

§ 4

Umowa

1. Akceptacja Oferty przez Klienta jest równoznaczna z zawarciem Umowy. Fakt zawarcia Umowy SNAPSHOT potwierdza Klientowi.  
2. Umowę uważa się za zawartą w dniu akceptacji Oferty przez Klienta. 
3. Umowę uważa się za zawartą w siedzibie SNAPSHOT.
4. Miejscem świadczenia Usług w ramach Umowy jest siedziba SNAPSHOT.
5. Zasady realizacji Umowy określają postanowienia Oferty, OWU i odrębne ustalenia Stron. 
6. W przypadku sprzeczności między postanowieniami Oferty i OWU stosuje się postanowienia Oferty. 
7. W przypadku gdy odrębne ustalenia Stron są w jakimkolwiek stopniu sprzeczne z postanowieniami Oferty lub OWU – stosuje się odrębne ustalenia Stron.
8. W momencie zawarcia Umowy każda ze Stron zobowiązana jest do przedstawienia drugiej Stronie następujących informacji:
1) imię i nazwisko lub nazwę;
2) nazwę pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza (firma);
3) forma prawna;
4) adres;
5) numer identyfikacji podatkowej NIP lub inny właściwy numer identyfikujący Klienta;
6) numer KRS (jeżeli posiada);
7) adresy do doręczeń;
8) pozostałe dane kontaktowe swoich przedstawicieli zgodnie z postanowieniami § 17 poniżej.

§ 5

Postanowienia ogólne dotyczące zasad realizacji Umowy

1. Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy przy wykonywaniu niniejszej Umowy.
2. Strony zawierają niniejszą Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z czym zgodnie oświadczają, że jej realizacja nastąpi z zachowaniem zasad najwyższej staranności wymaganej przy tego typu czynnościach, z wykorzystaniem najnowszej dostępnej wiedzy i doświadczenia zawodowego, uwzględniającego potrzeby drugiej Strony, a w szczególności zasady uczciwości kupieckiej.
3. Każdej ze Stron przysługuje prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności realizowanych w ramach Umowy w części lub w całości podmiotom trzecim (podwykonawcom), swoim pracownikom lub osobom u niego zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenia, umowa o dzieło lub inna umowa podobnego rodzaju) w zakresie w jakim jest to niezbędne do prawidłowej i efektywnej realizacji niniejszej Umowy.
4. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym każda ze Stron odpowiada za działania lub zaniechania podmiotów trzecich, swoich pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenia, umowa o dzieło lub inna umowa podobnego rodzaju) oraz innych osób z nim współpracujących bez względu na rodzaj tej współpracy, jak za swoje własne.

§ 6

Ogólne zasady wykonania Usługi przez SNAPSHOT

1. Świadczenie Usługi następuje zgodnie z postanowieniami Oferty i OWU. 
2. Realizując Usługę SNAPSHOT zobowiązuje się uwzględnić uwagi i sugestie Klienta dotyczące sposobu realizacji Umowy. 
3. SNAPSHOT nie jest zobowiązany do uwzględnienia uwag i sugestii, w przypadku w którym ich uwzględnienie:
1) narusza zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, a w szczególności:
a) obraża lub może obrażać uczucia religijne innych osób;
b) narusza lub może naruszać dobra osobiste danej osoby lub grupy osób;
c) prezentuje treści o charakterze bezprawnym;
2) jest niemożliwe lub znacząco utrudnione; 
3) jest sprzeczne z charakterem wybranego rodzaju Usługi;
4) spowoduje (w ocenie SNAPSHOT) znaczące obniżenie jakości Usługi.
4. Nieuwzględnienie uwag i sugestii Klienta wymaga jego poinformowania wraz ze wskazaniem uzasadnienia.
5. Sposób realizacji każdego rodzaju Usługi obrazuje Portfolio. 
6. W ramach Usługi SNAPSHOT zobowiązuje się również do odpowiedniej obróbki fotografii. 
7. W przypadku, w którym wykonane fotografie mają spełniać określone parametry techniczne – Klient zobowiązuje się do poinformowania SNAPSHOT w tym zakresie przed zawarciem Umowy. 
8. Wykonanie Usługi nastąpi w terminie wskazanym w Ofercie, z zastrzeżeniem § 16 poniżej.
9. Postanowienia ust. 9 powyżej nie stosuje się w przypadku w którym termin wykonania następuje w dniu ustalonym przez Strony, a dzień ten nie został ustalony z Klientem z przyczyn leżących po jego stronie.
10. Wykonanie fotografii w ramach danej Usługi nastąpi w ilości wskazanej w Ofercie. 
11. Przekazanie fotografii następuje w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail lub na adres e-mail przy wykorzystaniu którego Klient kontaktował się ze SNAPSHOT lub w Strefie Klienta za pośrednictwem platformy.

§ 7

Usługi Fotografii Produktowej, Fotografii Biżuterii, Fotografii Odzieży, Fotografii Mody i Fotografii Reklamowej

1. W przypadku wykonania Usługi Fotografii Produktowej, Fotografii Biżuterii, Fotografii Odzieży, Fotografii Mody i Fotografii Reklamowej, Klient zobowiązuje się do dostarczenia na adres siedziby SNAPSHOT wszystkich produktów, które mają być sfotografowane.
2. SNAPSHOT zastrzega sobie prawo do podania innego adresu dostarczenia produktów. Podanie innego adresu następuje najpóźniej w dniu zawarcia Umowy. 
3. Klient zobowiązuje się do zabezpieczenia dostarczonych produktów przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub jakimkolwiek naruszeniem ich struktury. SNAPSHOT nie odpowiada za stan produktów do momentu ich otrzymania.

§ 8

Usługi Fotografii Mody

1. W przypadku wykonania Usługi Fotografii Mody Klient przyjmuje do wiadomości, że realizacja tego rodzaju Usługi następuje we współpracy z profesjonalnymi modelami i modelkami. 
2. Wybór modeli i modelek dokonuje SNAPSHOT lub Klient.
3. Klientowi nie przysługuje prawo zgłaszania zastrzeżeń lub uwag z powodu wizerunku modela lub modelki biorących udział w świadczeniu Usługi, chyba że co innego wynika z Oferty lub z odrębnych ustaleń Stron. 

§ 9

Usługi Fotografii Kulinarnej

1. W przypadku wykonania Usługi Fotografii Kulinarnej Klient zobowiązuje się do przygotowania produktów spożywczych, których fotografie mają być wykonane, chyba że ustalono inaczej.
2. Wykonanie Usługi Fotografii Kulinarnej następuje w dniu ustalonym przez Strony. 
3. SNAPSHOT nie odpowiada za stan i jakość przygotowanych przez Klienta produktów spożywczych. 

§ 10

Usługi Fotografii Korporacyjnej i Fotografii Architektury

1. W przypadku wykonania Usługi Fotografii Korporacyjnej i Fotografii Architektury Klient zobowiązuje się do udostępnienia SNAPSHOT pomieszczeń i wnętrz przestrzeni budynku i lokalach, w których mają być wykonane fotografie.
2. Wykonanie Usługi Fotografii Korporacyjnej i Fotografii Architektury następuje w dniu ustalonym przez Strony. 
3. Klient zobowiązuje się do:
1) zapewnienia w dniu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, obecności wszystkich osób, na rzecz których ma być wykonana Usługa Fotografii Korporacyjnej;
2) uzyskania od wszystkich osób na rzecz których ma być wykonana Usługa Fotografii Korporacyjnej zgód i innych niezbędnych oświadczeń umożliwiających utrwalenie ich wizerunku.
4. SNAPSHOT nie odpowiada za stan pomieszczeń i wnętrz przestrzeni budynku i lokali, które mają być utrwalone na fotografiach ani za niespełnienie przez Klienta wymogów, o których mowa w ust. 3 powyżej. 
5. W przypadku, w którym SNAPSHOT poniósł jakiekolwiek koszty spowodowane niespełnieniem przez Klienta wymogów, o których mowa w ust. 3 powyżej – Klient zobowiązuje się do zwrotu SNAPSHOT równowartości tej szkody w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia Klientowi pisemnego lub dokumentowego wezwania w formie przelewu na numer rachunku bankowego SNAPSHOT podany w wezwaniu. 
6. W przypadku, w którym SNAPSHOT jest stroną postępowania sądowego wszczętego w związku z niespełnieniem przez Klienta wymogów, o których mowa w ust. 3 powyżej – Klient zobowiązuje się do wstąpienia do toczącego się postepowania i zwolnienia SNAPSHOT z obowiązku dalszego uczestnictwa w sprawie. W zakresie kosztów postępowania i innych wydatków poniesionych przez SNAPSHOT w związku z uczestnictwem w postępowaniu – postanowienia ust. 5 powyżej stosuje się odpowiednio.

§ 11

Usługi Dodatkowe

1. Wykonanie Usług Dodatkowych obejmuje pozostałe usługi związane z projektowaniem oraz pośrednictwem wydruku. 
2. Druk następuje w ilości lub w wymiarze określonym w Ofercie lub ustalonym przez Strony. 
3. Na Usługi Dodatkowe składają się również koszty przesyłek oraz innych świadczeń związanych z prawidłowym wykonaniem Umowy.  

§ 12

Zakończenie Realizacji Usługi

1. Zakończenie realizacji Usługi następuje w dniu przekazania Klientowi wszystkich wykonanych fotografii zgodnie z Ofertą. 
2. Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących wykonanych przez SNAPSHOT fotografii w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia zakończenia realizacji Usługi. Zgłoszenie zastrzeżeń następuje wyłącznie w formie dokumentowej za pośrednictwem wiadomości e-mail.
3. Zastrzeżenia Klienta powinny zawierać co najmniej następujące elementy:
1) wskazanie zdjęcia lub zdjęć, których zastrzeżenia dotyczą;
2) wszystkich okoliczności, których zastrzeżenie dotyczy w szczególności wad fotografii (niedoróbek, uchybień, niezgodności z ustaleniami Stron, itp.); 
3) wskazania propozycji poprawek. 
4. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Klienta, SNAPSHOT zobowiązuje się przystąpić do rozpoznania zastrzeżeń nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni po ich otrzymaniu.
5. W przypadku, w którym zastrzeżenia Klienta nie zawierają elementów, o których mowa w ust. 3 powyżej SNAPSHOT nie przystępuje do ich rozpoznania. W tej sytuacji SNAPSHOT informuje Klienta o zaistniałej sytuacji i wskazuje stwierdzone braki. 
6. Klient może usunąć braki zastrzeżeń w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania od SNAPSHOT informacji, o której mowa w ust. 5 powyżej. 
7. Termin rozpoznania zastrzeżeń wynosi 14 (czternaście) dni i liczony jest od dnia otrzymania zastrzeżeń lub od dnia uzupełnienia braków. 
8. SNAPSHOT informuje Klienta o wyniku rozpoznania zastrzeżeń. Rozstrzygnięcie SNAPSHOT wymaga zwięzłego uzasadnienia. 
9. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, SNAPSHOT zobowiązuje się do korekty wykonanych fotografii i ich ponownego przekazania Klientowi w terminie, o którym mowa w ust. 7 powyżej. 
10. W sytuacji, o której mowa w ust. 9 powyżej, Klientowi nie przysługuje prawo do ponownego składania zastrzeżeń. 
11. SNAPSHOT nie jest zobowiązany do uwzględnienia zastrzeżeń, w przypadku w którym:
1) dotyczą one okoliczności, za które SNAPSHOT nie odpowiada;
2) Usługa została wykonana zgodnie z ustaleniami Stron, a w szczególności postanowieniami Oferty; 
3) zastrzeżenia zostały złożone ponownie po wcześniejszym zgłoszeniu i rozpoznaniu zastrzeżeń. 
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 pkt 3) powyżej, SNAPSHOT nie jest zobowiązany do rozpoznania ponownych zastrzeżeń. W takim wypadku ponowne zastrzeżenia mogą być pominięte bez konieczności przekazania Klientowi informacji w tej kwestii.
13. Zakończenie realizacji Usługi uważa się za zaakceptowane w przypadku, gdy Klient:
1) złożył oświadczenie o akceptacji wykonanych fotografii;
2) nie zgłosił jakichkolwiek zastrzeżeń w zakresie wykonanych przez SNAPSHOT fotografii lub nie uzupełnił stwierdzonych braków;
3) brak jest podstawy do uwzględnienia przez SNAPSHOT zgłoszonych zastrzeżeń;
4) otrzymał od SNAPSHOT skorygowane fotografie w wyniku zgłoszonych zastrzeżeń. 

§ 13

Wynagrodzenie

1. Z tytułu akceptacji przedstawionej oferty Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz SNAPSHOT wynagrodzenia w kwocie wynikającej z oferty, tj. iloczynu liczby wykonanych zdjęć i ceny za każde zdjęcie oraz kosztów Usług Dodatkowych, powiększonej o podatki i inne należności publicznoprawne obowiązujące zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 
2. Płatność Wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT w terminie określonym w fakturze VAT, licząc od dnia jej dostarczenia Klientowi w formie przelewu na numer rachunku bankowego wskazanego w fakturze VAT. 
3. Dniem płatności wynagrodzenia jest dzień zaksięgowania płatności na rachunku bankowym SNAPSHOT.
4. Klient wyraża zgodę na doręczanie faktur VAT, faktur korygujących i innych dokumentów rozliczeniowych w formie elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail lub adres e-mail przy wykorzystaniu którego Klient kontaktował się ze SNAPSHOT.

§ 14

Zasady udzielenia licencji

1. Z chwilą akceptacji zrealizowanej Usługi SNAPSHOT udziela Klientowi niewyłącznej licencji, zwanej dalej Licencją, w zakresie korzystania i rozporządzania wszystkimi wytworzonymi utworami, a w szczególności zdjęciami wykonanymi w ramach realizacji Usługi, zwanych dalej Utworami we wszystkich krajach przez czas nieokreślony.  
2. SNAPSHOT udziela Klientowi Licencji, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalania i zwielokrotniania Utworów, bez ograniczeń co do ilości egzemplarzy, dowolną techniką w tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową oraz na nośnikach magnetycznych, optycznych i elektronicznych oraz przy wykorzystaniu łączy internetowych w dowolnej formie zarówno samodzielnie, jak i w zestawieniu z innymi utworami lub materiałami niespełniającymi cech utworu;
2) publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtworzenia oraz nadawania i remitowania, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu łączy internetowych;
3) prawa obrotu w kraju i za granicą egzemplarzami nośników, na których Utwór utrwalono;
4) użyczenia, najmu, dzierżawy lub wymiany nośników, na których Utwór utrwalono;
5) dowolnego modyfikowania Utworów w celu wykorzystania ich w prowadzonej przez siebie działalności – w tym wykonywanie ich opracowań, wizualizacji na materiałach promocyjnych Klienta i sporządzenie wizualizacji wystroju wnętrz pomieszczeń z wykorzystaniem Utworu;
6) wykorzystania w utworach multimedialnych;
7) wprowadzenia do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
8) wykorzystania na stronach internetowych, portali społecznościowych zarządzanych przez Klienta przy wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość poprzez:
a) udostępnianie kopii Utworu w całości lub w części;
b) prowadzenie działań marketingowych polegających na przesyłaniu potencjalnym kontrahentom informacji handlowych w formie elektronicznej w celu promocji Utworów lub w innej właściwej formie stanowiącej marketing bezpośredni;
9) wykorzystywania do celów promocyjnych i reklamy;
10) wprowadzenia do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk.
3. W związku z udzieleniem Licencji SNAPSHOT przysługuje wynagrodzenie w kwocie odpowiadającej równowartości 20% (dwudziestu procent) wynagrodzenia, które zawarte jest w przedstawionej ofercie.
4. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu SNAPSHOT jako twórcy, przysługuje prawo do prowadzenia działalności informacyjnej i promocyjnej związaną z Utworami, a w szczególności do: 
1) prezentowania Utworu w wybrany przez siebie sposób w szczególności w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy;
2) udostępniania na portalach społecznościowych (Facebook, Twitter, itp.) Portfolio zawierającego Utwory; 
3) informowania o autorstwie Utworu i współpracy z Klientem na portalach społecznościowych (Facebook, Twitter, itp.).
5. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości udzielenie Licencji Klientowi przez SNAPSHOT nie stanowi przejścia autorskich praw majątkowych do któregokolwiek Utworu powstałego w ramach realizacji Umowy. 

§ 15

Czas trwania Umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas niezbędny do jej realizacji i wchodzi w życie z dniem akceptacji Oferty przez Klienta.
2. W przypadku rozwiązania Umowy przez Klienta przed zakończeniem realizacji Usługi, Klient zobowiązuje się do zapłaty należności w kwocie odpowiadającej pełnej kwoty wynagrodzenia. 
3. SNAPSHOT może rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
1) rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszej Umowy, w szczególności naruszenia autorskich praw majątkowych osób trzecich; 
2) braku kontaktu ze strony Klienta w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przesłania mu przez SNAPSHOT wezwania w tym zakresie;
3) działania na szkodę SNAPSHOT, w szczególności naruszenia renomy i dobrego imienia SNAPSHOT.

§ 16

Stosowanie przepisów dotyczących konsumenta

1. Postanowienia niniejszego działu stosuje się do Klienta będącego osobą fizyczną, który  zawiera Umowę, która spełnia wszystkie następujące przesłanki:
1) jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą;
2) z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego. 
2. Klientowi, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 (czternastu) licząc od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem. 
4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone w formie:
1) elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres wskazany SNAPSHOT jako adres kontaktowy lub za pośrednictwem Serwisu;
2) pisemnej SNAPSHOT, o którym mowa w § 17 ust. 5 poniżej. 
5. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej może nastąpić za pośrednictwem wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.
6. SNAPSHOT przystępuje do realizacji Umowy w dniu następującym po dniu upływu terminu odstąpienia od Umowy, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. 
7. SNAPSHOT przystępuje do realizacji Umowy przed dniem upływu terminu odstąpienia od Umowy, w przypadku: 
1) świadczenia usług, jeżeli SNAPSHOT wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, o którym mowa w ust. 1 powyżej, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez SNAPSHOT utraci prawo odstąpienia od Umowy (art. 38 pkt 1) Ustawy o prawach konsumenta);
2) gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta, o którym mowa w ust. 1 powyżej, lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt 3) Ustawy o prawach konsumenta);
3) świadczenia Usług w zakresie obejmującym dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez SNAPSHOT o utracie prawa odstąpienia od Umowy (art. 38 pkt 13) Ustawy o prawach konsumenta).
8. Wyraźną zgodą Klienta, o której mowa w ust. 1 powyżej, jest każde oświadczenie wyrażone w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku (wiadomość e-mail, SMS, Formularz Kontaktowy, komunikator internetowy), z którego treści wynika że SNAPSHOT ma przystąpić do spełnienia świadczenia przed upływem terminu odstąpienia od Umowy.
9. W przypadku spełnienia przesłanek, o których mowa w ust. 7 i 8 powyżej Klient, o którym mowa w ust. 1 powyżej, traci prawo odstąpienia od Umowy.
10. Strony niniejszym wyłączają odpowiedzialność SNAPSHOT za wady fizyczne lub prawne świadczonych Usług z tytułu rękojmi.

§ 17

Zasady kontaktowania się Stron

1. W zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonania niniejszej Umowy wzajemny kontakt Stron odbywa się na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, chyba że niniejsza Umowa stanowi inaczej. 
2. Klient zobowiązuje się do wskazania najpóźniej w dniu akceptacji Oferty następujących danych kontaktowych swojego przedstawiciela uprawnionego do stałego kontaktu w związku z realizacją niniejszej Umowy: 
1) imienia i nazwiska;
2) numeru telefonu kontaktowego;
3) adresu poczty e-mail.
3. W przypadku, w którym Klient nie wykonał obowiązku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, przyjmuje się, że przedstawicielem Klienta jest każda osoba kontaktująca się ze SNAPSHOT
4. Osobami delegowanymi do bezpośrednich kontaktów przy wykonywaniu niniejszej Umowy ze strony SNAPSHOT jest osoba wskazana w Ofercie. 
5. Strony ustalają, że właściwym adresem do doręczeń jest adres Strony przekazany drugiej Stronie zgodnie z § 4 ust. 8 pkt 7) powyżej. 
6. Klient nie będący obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązuje się do wskazania adresu do doręczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
7. Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego lub mailowego powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie danych określonych w ustępach poprzedzających, a w szczególności właściwy adres do doręczeń Strony, o którym mowa w § 4 ust. 8 pkt 7) powyżej. W przeciwnym wypadku pisma i oświadczenia Strony skierowane na dane wskazane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy będą uważane za skutecznie doręczone.

§ 18

Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Każda ze Stron, jako administrator danych osobowych Klientów, powierza drugiej Stronie przetwarzanie danych osobowych tych osób w celu prawidłowej realizacji niniejszej Umowy, zgodnie przepisami RODO.
2. Każda ze Stron zapewnia zachowanie tajemnicy oraz pełną ochronę danych osobowych Klientów, udostępnionych w związku z realizacją usługi, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. W szczególności zapewni niewykorzystywanie tych danych dla celów innych niż te, dla których zostały one udostępnione lub przekazane oraz nieudostępnianie ich ani też nieprzekazywanie innym osobom, chyba, że jest to niezbędne do przetwarzania danych osobowych następujących w celu dochodzenia swoich praw lub ochrony przed roszczeniem.
3. Każda ze Stron zobowiązana jest do poinformowania swoich pracowników, współpracowników i innych osób kontaktujących się z drugą Stroną w ramach wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy o treści niniejszego paragrafu.
#OWU# Pytania# Regulamin #Packshot Premium#Za ile zdjęcie?#Zdjęcia produktów #Wytyczne do zdjęć
w górę